Δευτέρα, 22 Αυγούστου 2016

Πανελλαδικές εξετάσεις 2017: Προτεινόμενο κριτήριο αξιολόγησης στο διδαγμένο κείμενο

Επιμέλεια θεμάτων: Σόνια Σιούτη


Φιλοσοφικός Λόγος Γ΄ Λυκείου

Α. ΚΕΙΜΕΝΟ (Πλάτωνος Πρωταγόρας, απόσπασμα από την ενότητα 6)

Οὐδεὶς γὰρ κολάζει τοὺς ἀδικοῦντας πρὸς τούτῳ τὸν νοῦν ἔχων καὶ τούτου ἕνεκα, ὅτι ἠδίκησεν, ὅστις μὴ ὥσπερ θηρίον ἀλογίστως τιμωρεῖται˙ ὁ δὲ μετὰ λόγου ἐπιχειρῶν κολάζειν οὐ τοῦ παρεληλυθότος ἕνεκα ἀδικήματος τιμωρεῖται –οὐ γὰρ ἂν τό γε πραχθὲν ἀγένητον θείη– ἀλλὰ τοῦ μέλλοντος χάριν, ἵνα μὴ αὖθις ἀδικήσῃ μήτε αὐτὸς οὗτος μήτε ἄλλος ὁ τοῦτον ἰδὼν κολασθέντα.  Καὶ τοιαύτην διάνοιαν ἔχων διανοεῖται παιδευτὴν εἶναι ἀρετήν˙ ἀποτροπῆς γοῦν ἕνεκα κολάζει. Ταύτην οὖν τὴν δόξαν πάντες ἔχουσιν ὅσοιπερ τιμωροῦνται καὶ ἰδίᾳ καὶ δημοσίᾳ. Τιμωροῦνται δὲ καὶ κολάζονται οἵ τε ἄλλοι ἄνθρωποι οὓς ἂν οἴωνται ἀδικεῖν, καὶ οὐχ ἥκιστα Ἀθηναῖοι οἱ σοὶ πολῖται˙ ὥστε κατὰ τοῦτον τὸν λόγον καὶ Ἀθηναῖοί εἰσι τῶν ἡγουμένων παρασκευαστὸν εἶναι καὶ διδακτὸν ἀρετήν.

Β. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

1. Να μεταφράσετε το απόσπασμα "Καὶ τοιαύτην διάνοιαν...καὶ διδακτὸν ἀρετήν." στα νέα ελληνικά.

Μονάδες 10

2. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά των έλλογων ποινών, σύμφωνα με όσα παραθέτει ο Πρωταγόρας;
Μονάδες 15

3. "Τιμωροῦνται δὲ καὶ κολάζονται": Να σχολιάσετε τη χρήση των συγκεκριμένων ρημάτων σε σχέση με το διδακτόν της αρετής.
Μονάδες 15

4. Πώς αντιμετωπίζει ο Σωκράτης τη σοφιστική μέθοδο της διάλεξης;
Μονάδες 10

5.ἠδίκησεν,μέλλοντος, ἀποτροπῆςἥκισταπαρασκευαστόν: Να γράψετε ένα αντώνυμο της αρχαίας ελληνικής εκεί όπου βρίσκεται κάθε τύπος.
Μονάδες 10 


Τρίτη, 2 Αυγούστου 2016

Πανελλαδικές εξετάσεις 2017: Κριτήριο αξιολόγησης στο αδίδακτο κείμενο

Επιμέλεια: Σόνια Σιούτη

Ὁ μὲν Νικίας τοιάδε παρακελευόμενος ἅμα ἐπῄει τὸ στράτευμα, καὶ εἴ πῃ ὁρῴη διεσπασμένον καὶ μὴ ἐν τάξει χωροῦν ξυνάγων καὶ καθιστάς, καὶ ὁ Δημοσθένης οὐδὲν ἧσσον τοῖς καθ’ ἑαυτὸν τοιαῦτά τε καὶ παραπλήσια λέγων. τὸ δὲ ἐχώρει ἐν πλαισίῳ τεταγμένον, πρῶτον μὲν ἡγούμενον τὸ Νικίου, ἐφεπόμενον δὲ τὸ Δημοσθένους· τοὺς δὲ σκευοφόρους καὶ τὸν πλεῖστον ὄχλον ἐντὸς εἶχον οἱ ὁπλῖται.καὶ ἐπειδή [τε] ἐγένοντο ἐπὶ τῇ διαβάσει τοῦ Ἀνάπου ποταμοῦ, ηὗρον ἐπ’ αὐτῷ παρατεταγμένους τῶν Συρακοσίων καὶ ξυμμάχων, καὶ τρεψάμενοι αὐτοὺς καὶ κρατήσαντες τοῦ πόρου ἐχώρουν ἐς τὸ πρόσθεν· οἱ δὲ Συρακόσιοι παριππεύοντές τε προσέκειντο καὶ ἐσακοντίζοντες οἱ ψιλοί.
ΘΟΥΚΥΔΙΔΗΣ, ΙΣΤΟΡΙΑΙ 7.78.1-3
Παρατηρήσεις
 1. Να μεταφράσετε το παραπάνω κείμενο στα νέα ελληνικά. (Μονάδες 20)
 2. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται:
 • τὸ στράτευμα: τη δοτική πτώση του πληθυντικού αριθμού
 • τάξει: την αιτιατική και την κλητική πτώση του ίδιου αριθμού
 • ἧσσον: τον υπερθετικό βαθμό
 • Δημοσθένους: την κλητική πτώση
 • ἑαυτὸν: τη γενική πτώση του πληθυντικού αριθμού στο θηλυκό γένος
 • ἐπῄει: τους ονοματικούς τύπους του ενεστώτα
 • ὁρῴη: το β΄ ενικό πρόσωπο της προστακτικής του αορίστου β΄ στις δύο φωνές
 • ἐφεπόμενον: το β΄ ενικό πρόσωπο της προστακτικής του αορίστου β΄ και το α΄ πληθυντικό πρόσωπο της ευκτικής του μέλλοντα
 • ηὗρον: το γ΄ πληθυντικό πρόσωπο της υποτακτικής του παρακειμένου στην ίδια φωνή
 • ἐσακοντίζοντες: τον ίδιο τύπο στον μέλλοντα.
(Μονάδες 10)

     3. α. Να χαρακτηρίσετε συντακτικά τους υπογραμμισμένους τύπους του κειμένου. (Μονάδες 4)

     β. "καὶ ἐπειδή [τε] ἐγένοντο ἐπὶ τῇ διαβάσει τοῦ Ἀνάπου ποταμοῦ, ηὗρον ἐπ’ αὐτῷ παρατεταγμένους τῶν Συρακοσίων καὶ ξυμμάχων, καὶ τρεψάμενοι αὐτοὺς καὶ κρατήσαντες τοῦ πόρου ἐχώρουν ἐς τὸ πρόσθεν" : Να μεταφέρετε το απόσπασμα σε πλάγιο λόγο με εξάρτηση: Θουκυδίδης εἶπεν (απαρεμφατική σύνταξη)


(Μονάδες 6)

Πέμπτη, 26 Μαΐου 2016

Σοφοκλέους Αντιγόνη: ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΘΕΜΑΤΩΝ: Σόνια Σιούτη

απόσπασμα α΄
ΚΡ.Παῦσαι, πρὶν ὀργῆς κἀμὲ μεστῶσαι λέγων, 280
μὴ ᾽φευρεθῇς ἄνους τε καὶ γέρων ἅμα
Λέγεις γὰρ οὐκ ἀνεκτά, δαίμονας λέγων
πρόνοιαν ἴσχειν τοῦδε τοῦ νεκροῦ πέρι.
Πότερον ὑπερτιμῶντες ὡς εὐεργέτην           
ἔκρυπτον αὐτόν, ὅστις ἀμφικίονας
ναοὺς πυρώσων ἦλθε κἀναθήματα
καὶ γῆν ἐκείνων καὶ νόμους διασκεδῶν;
ἢ τοὺς κακοὺς τιμῶντας εἰσορᾷς θεούς;
Οὐκ ἔστιν· ἀλλὰ ταῦτα καὶ πάλαι πόλεως   
ἄνδρες μόλις φέροντες ἐρρόθουν ἐμοί,
κρυφῇ κάρα σείοντες, οὐδ᾽ ὑπὸ ζυγῷ
λόφον δικαίως εἶχον, ὡς στέργειν ἐμέ.
Ἐκ τῶνδε τούτους ἐξεπίσταμαι καλῶς
παρηγμένους μισθοῖσιν εἰργάσθαι τάδε.    
Οὐδὲν γὰρ ἀνθρώποισιν οἷον ἄργυρος
κακὸν νόμισμ᾽ ἔβλαστε· τοῦτο καὶ πόλεις
πορθεῖ, τόδ᾽ ἄνδρας ἐξανίστησιν δόμων,
τόδ᾽ ἐκδιδάσκει καὶ παραλλάσσει φρένας
χρηστὰς πρὸς αἰσχρὰ πράγμαθ᾽ ἵστασθαι βροτῶν
πανουργίας δ᾽ ἔδειξεν ἀνθρώποις ἔχειν  300
καὶ παντὸς ἔργου δυσσέβειαν εἰδέναι.        
 Ὅσοι δὲ μισθαρνοῦντες ἤνυσαν τάδε,
χρόνῳ ποτ᾽ ἐξέπραξαν ὡς δοῦναι δίκην.
Ἀλλ᾽, εἴπερ ἴσχει Ζεὺς ἔτ᾽ ἐξ ἐμοῦ σέβας,     
εὖ τοῦτ᾽ ἐπίστασ᾽, ὅρκιος δέ σοι λέγω,
εἰ μὴ τὸν αὐτόχειρα τοῦδε τοῦ τάφου
εὑρόντες ἐκφανεῖτ᾽ ἐς ὀφθαλμοὺς ἐμούς,
οὐχ ὑμὶν Ἅιδης μοῦνος ἀρκέσει, πρὶν ἂν
ζῶντες κρεμαστοὶ τήνδε δηλώσηθ᾽ ὕβριν,   
ἵν᾽ εἰδότες τὸ κέρδος ἔνθεν οἰστέον
τὸ λοιπὸν ἁρπάζητε καὶ μάθηθ᾽ ὅτι
οὐκ ἐξ ἅπαντος δεῖ τὸ κερδαίνειν φιλεῖν.
Ἐκ τῶν γὰρ αἰσχρῶν λημμάτων τοὺς πλείονας
ἀτωμένους ἴδοις ἂν ἢ σεσωσμένους.

απόσπασμα β΄

ΚΡ. Πολίτες, την πόλη πάλι στήσανε στα πόδια της, 162
αφού τη σείσαν οι θεοί με μέγα σάλο.
Εγώ με κήρυκες κι απ' όλους χώρια
έστειλα και σας κάλεσα· ήξερα κατ' αρχήν
τη σταθερή σας αφοσίωση στο θρόνο του Λαΐου·
όταν με τον Οιδίποδα η πόλη ορθοπόδησε
κι όταν εκείνος χάθηκε, με νομιμοφροσύνης
κύρος περιφρουρήσατε και τα παιδιά του.
Όταν εκείνα χάθηκαν την ίδια μέρα
δίνοντας παίρνοντας πληγές που μοίρασαν
με βέβηλο το χέρι μεταξύ τους,
εγώ την εξουσία δικαιωματικά κατέλαβα,
λόγω συγγενικών δεσμών με τους χαμένους.
Αδύνατο να μάθεις ανθρώπου κανενός
φρόνημα, γνώμη και ψυχή, προτού
ν' ακονιστεί στην εξουσία και στο νόμο.
Για μένα, όποιος καθοδηγεί μια πόλη
και δε φτάνει στις καλύτερες δυνατές αποφάσεις
αλλά φοβάται καταπίνοντας τη γλώσσα του,
είναι φαύλος ηγέτης και τώρα και παντού.
Κι όποιος απ' την πατρίδα του το φίλο
προτιμά, τον έχω για μηδενικό.
Εγώ —μάρτυρας ο θεός ο παντεπόπτης—
ούτε θα σιωπούσα βλέποντας τη συμφορά
την πόλη να σιμώνει αντί τη σωτηρία
ούτε φίλο μου θα 'κανα της χώρας τον εχθρό,
γιατί το ξέρω πως είναι μοναδικό σωσίβιο
και μόνο πάνω στης πόλης το σκαρί,
ορθό σαν πλέει, δημιουργούμε τις φιλίες μας.
Εγώ με τέτοιους νόμους του κράτους την ισχύ θ' αυξήσω.

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
1. Να μεταφράσετε στα νέα ελληνικά τους στίχους 280-301.
Μονάδες 30
2. Αξιοποιώντας στοιχεία και των δύο αποσπασμάτων που σας δόθηκαν, να χαρακτηρίσετε τον Κρέοντα.
Μονάδες 15
3. Ποιες είναι οι απόψεις που διατυπώνει ο Κρέων σχετικά με το χρήμα; Να τεκμηριώσετε την απάντησή σας με βάση το απόσπασμα α΄.
Μονάδες15
4. Να επισημάνετε τα κατά ποιόν και τα κατά ποσόν μέρη της αρχαίας τραγωδίας.
Μονάδες 10
5. ὅστις: Να κλίνετε την αντωνυμία στο θηλυκό γένος στον πληθυντικό αριθμό.
Μονάδες 4
6. καλῶς: Να γράψετε τον υπερθετικό βαθμό.
Μονάδα 1
7. ἔχειν: Να κλίνετε την προστακτική του αορίστου β΄ στην ίδια φωνή.
Μονάδες 5
8. δαίμονας, πυρώσων, ἀνθρώποισιν, φρένας, εὑρόντες: Να χαρακτηρίσετε συντακτικά τους παραπάνω τύπους του κειμένου.
Μονάδες 10
9. ἐξανίστησιν: Να γράψετε δέκα ομόρριζα ουσιαστικά της αρχαίας ή της νέας ελληνικής γλώσσας.

Μονάδες 10

Παρασκευή, 20 Μαΐου 2016

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ ΤΩΝ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ

                                                                                                                                             ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ: Σόνια Σιούτη
      
ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΣΕ ΠΑΘΗΤΙΚΗ KAI TO ΑΝΤΙΘΕΤΟ

·        ego libenter tibi mea sede cedo.
·        Haec postquam domestici Scipioni rettulerunt.
·        qui spem Catilinae mollibus sententiis aluerunt.
·        Cato attulit quodam die in curiam ficum praecocem ex Carthagine.
·        Galli... everterunt urbem Romam praeter Capitolium.
·        ephippiorum usus res turpis et iners habetur.
·        hasta eum transfixit.
·        ne, intercepta epistula, nostra consilia ab hostibus cognoscantur
·        Cum ante vestibulum dona posuissent
·        postea is puellam in matrimonium duxit
·        In hoc me longa vita et infelix senecta traxit, ut primum exsulem deinde hostem te viderem?
·        Quam ob rem epistulam conscriptam Graecis litteris mitti
·        tertio post die a quodam milite conspicitur et ad Ciceronem defertur

     II.            ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΑ ΠΡΟΤΑΣΗ

·        appensum 21
·        permotus 31
·        veritus 45
·        preatenta 20
·        deletis (legionibus) 21
·        intercepta 45
·        absens 21
·        natus 11
·        exclusus 20
·        rogatus 21
·        abiectis (armis) 29
·        exulantem 44
·        nascentem 42
·        ingredienti 43

  III.            ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ
Να δηλώσετε την απαγόρευση με όλους τους δυνατούς τρόπους
·        Opibus urbis nolite confidere
·        Neminem credideritis patriae consulturum esse
·        cavete periculum
·        tutamini patriam
·        Mementote
·        Accipe

 IV.            ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΘΕΤΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ (αναγνώριση και μετατροπή στα άλλα είδη)

·        Neminem credideritis patriae consulturum esse, nisi vos ipsi patriae consulueritis.
·        praedones postes ianuae tamquam sanctum templum venerati sunt
·        si in hunc animadvertissem, crudeliter et regie id factum esse dicerent
·        Nunc intellego, si iste in Manliana castra pervenerit, quo intendit, neminem tam stultum fore
·        Ergo ego nisi peperissem, Roma non oppugnaretur
·        nisi filium haberem, libera in libera patria mortua essem
·        si pergis, aut immatura mors aut longa servitus manet
·        Quodsi forte, ut fit plerumque, ceciderunt, tum intellegitur
·        Curat et providet ne, intercepta epistula, nostra consilia ab hostibus cognoscantur.
·        Legatum monet ut, si adire non possit, epistulam ad amentum tragulae adliget et intra castra abiciat
    V.            ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ debeo
Να εξαρτήσετε τις ακόλουθες προτάσεις και περιόδους από το ρήμα που σας δίνεται κάθε φορά. Στη συνέχεια να μετατρέψετε τη σύνταξη που θα σχηματίσετε με παθητική περιφραστική συζυγία (όπου είναι εφικτό):

·        narrate Samnitibus Manium Curium malle locupletibus imperare quam ipsum fieri locupletem. (debetis)
·        Congrediamur, ut singularis proelii eventu cernatur, quanto miles Latinus Romano virtute antecellat. (debemus)
·        Interrogo vos (debeo)
·        Mementote rem publicam in extremo discrimine quondam fuisse! (debetis)
·        Claudius quinquagesimo anno aetatis suae imperium cepit. (debet)
·        civitas bellum gerit. (debet)
·        Fiduciam, quae nimia vobis est, deponite. (debetis)
·        Tum terror Cassium concussit et e somno eum excitavit. (debet)

  VI.            ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΤΕΛΙΚΟΥ ΑΙΤΙΟΥ (ΣΚΟΠΟΥ)
Να δηλώσετε τον σκοπό με όλους τους δυνατούς τρόπους:

·        Congrediamur, ut cernatur
·        ruit in certamen
·        praedonum duces forte salutatum ad eum venerunt
·        cum se ipsum captum venisse eos existimasset
·        Praedones virtutem eius admiratum se venisse
·        quo facilius divitias contemnere posset
·        ut eo uteretur
VII.            ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΣΥΜΠΤΥΞΗ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

·        Nam Pisaurum dicitur, quod illic aurum pensatum est
·        Id exemplum sutorem incitavit ut corvum doceret.
·        Ego cum te quaererem, ancillae tuae credidi te domi non esse
·        Cum Octavianus post victoriam Actiacum Romam rediret, homo quidam ei occurrit corvum tenens
·        Legatum monet ut epistulam adliget
·        quotiescumque avis non respondebat, sutor dicere solebat
·        Haec postquam domestici Scipioni rettulerunt, is fores reserari eosque intromitti iussit
·        Caecilia, uxor Metelli, dum more prisco omen nuptiale petit filiae sororis, ipsa fecit omen
·        Ιn hoc […] me traxit, ut primum exsulem deinde hostem te viderem?
·        Gallus, periculum veritus, constituit ut tragulam mitteret.
·        ergo ego nisi peperissem, Roma non oppugnaretur
·        Tum cuidam persuadet ut ad Ciceronem epistulam deferat


Κυριακή, 10 Απριλίου 2016

Διαγώνισμα προσομοίωσης Λατινικών 2016

Επιμέλεια θεμάτων: Σόνια Σιούτη

Α. ΚΕΙΜΕΝΟ
i. Hannibal, dux Carthaginiensis, VI et XX annos natus, omnes gentes Hispaniae bello superavit et Saguntum vi expugnavit. Postea Alpes, quae Italiam ab Gallia seiungunt, cum elephantis transiit. Ubi in Italia fuit, apud Ticinum, Trebiam, Trasumenum et Cannas copias Romanorum profligavit et delevit. Populus Romanus cladem Cannensem pavidus audivit. In agro Falerno Hannibal ex insidiis Fabii Maximi se expedivit. Postquam XIV annos in Italia complevit, Carthaginienses eum in Africam revocaverunt. Ibi Hannibal bellum cum Romanis componere frustra cupivit. Denique cum P. Scipione apud Zamam dimicavit, sed Romani victoriam reportaverunt.
ii. Manius Curius Dentatus maxima frugalitate utebatur, quo facilius divitias contemnere posset. Die quodam Samnitium legati ad eum venerunt. Ille se in scamno assidentem apud focum et ex ligneo catillo cenantem eis spectandum praebuit. Samnitium divitias contempsit et Samnites paupertatem eius mirati sunt. Nam cum ad eum magnum pondus auri publice missum attulissent, ut eo uteretur, vultum risu solvit et protinus dixit: “Supervacaneae, ne dicam ineptae, legationis ministri, narrate Samnitibus Manium Curium malle locupletibus imperare quam ipsum fieri locupletem; et mementote me nec acie vinci nec pecunia corrumpi posse”.
iii. Caesar ex captivis cognoscit quae apud Ciceronem gerantur quantoque in periculo res sit. Tum cuidam ex equitibus Gallis persuadet ut ad Ciceronem epistulam deferat. Curat et providet ne, intercepta epistula, nostra consilia ab hostibus cognoscantur. Quam ob rem epistulam conscriptam Graecis litteris mittit. Legatum monet ut, si adire non possit, epistulam ad amentum tragulae adliget et intra castra abiciat. In litteris scribit se cum legionibus celeriter adfore. Gallus, periculum veritus, constituit ut tragulam mitteret. Haec casu ad turrim adhaesit et tertio post die a quodam milite conspicitur et ad Ciceronem defertur. Ille epistulam perlegit militesque adhortatur ut salutem sperent.

Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1.     Να μεταφράσετε στα νέα ελληνικά τα ακόλουθα αποσπάσματα:
*    Hannibal, dux Carthaginiensis… expedivit.
*    Nam cum ad eum… fieri locupletem.
*    Quam ob rem… ut salutem sperent.
Μονάδες 40
2.     Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται:
*    dux Carthaginiensis: την αφαιρετική πτώση της συνεκφοράς στον άλλο αριθμό
*    omnes gentes: την ίδια πτώση στον άλλο αριθμό
*    vi: τις άλλες πτώσεις του ίδιου αριθμού
*    elephantis: την ονομαστική πτώση στους δύο αριθμούς
*    cladem : τη γενική πτώση στον ίδιο αριθμό
*    maxima frugalitate: τη δοτική πτώση της συνεκφοράς στον ίδιο αριθμό με το επίθετο στους άλλους βαθμούς
*    facilius:τους άλλους βαθμούς και τη γενική πτώση του ενικού αριθμού του αντίστοιχου επιθέτου στο θηλυκό γένος
*    pondus:τις άλλες πτώσεις στον ίδιο αριθμό
*    ministri: την ίδια πτώση στον άλλο αριθμό
*    acie:την ονομαστική πτώση στους δύο αριθμούς
*    quae (κείμενο iii):την αιτιατική πτώση του ίδιου γένους στους δύο αριθμούς
*    cuidam : τη γενική πτώση του ίδιου αριθμού στα άλλα γένη
*    hostibus:τη γενική πτώση στους δύο αριθμούς και την ίδια πτώση στον άλλο αριθμό
*    se: τη δοτική πτώση του ενικού αριθμού στο α΄ πρόσωπο
*    quodam milite:την ονομαστική της συνεκφοράς στους δύο αριθμούς.
Μονάδες 15


3.     Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται:
*    seiungunt: το γ΄ ενικό πρόσωπο της οριστικής του μέλλοντα στην ενεργητική περιφραστική συζυγία και το β΄ πληθυντικό πρόσωπο της υποτακτικής του υπερσυντελίκου
*    transiit: το β΄ πληθυντικό πρόσωπο την υποτακτικής του ενεστώτα
*    audivit: τον ίδιο τύπο στην παθητική περιφραστική συζυγία
*    complevit: το α΄ πληθυντικό πρόσωπο της υποτακτικής όλων των χρόνων
*    cupivit: το ίδιο πρόσωπο στην οριστική του ενεστώτα και του μέλλοντα στις δύο φωνές
*    utebatur: τους ονοματικούς τύπους
*    contemnere: το β΄ ενικό πρόσωπο της οριστικής του παρακειμένου και όλα τα πρόσωπα της προστακτικής του ενεστώτα στην ίδια φωνή
*    praebuit: τον ίδιο τύπο στους άλλους χρόνους
*    mirati sunt: το β΄ ενικό και το β΄ πληθυντικό πρόσωπο της οριστικής του παρατατικού
*    attulissent: όλα τα πρόσωπα της προστακτικής του ενεστώτα και τα απαρέμφατα όλων των χρόνων στην ίδια φωνή
*    cognoscit: τις μετοχές όλων των χρόνων στις δύο φωνές
*    gerantur: το α΄ πληθυντικό πρόσωπο της οριστικής του παρατατικού και του μέλλοντα
*    mittit: το απαρέμφατο του ενεστώτα στις δύο φωνές
*    monet: το γ΄ πληθυντικό πρόσωπο της οριστικής και της υποτακτικής των συντελικών χρόνων στις δύο φωνές
*    possit: τον ίδιο τύπο στην οριστική.
Μονάδες 154.     Να μετατρέψετε την σύνταξη στην αντίθετή της:
*    Tum cuidam ex equitibus Gallis persuadet ut ad Ciceronem epistulam deferat.
*    Ille epistulam perlegit milites.
Μονάδες 5

5.     copias Romanorum profligavit et delevit: Να συμπτύξετε την πρώτη πρόταση σε μετοχικό σύνολο.
Μονάδες 2

6.     ut ad Ciceronem epistulam deferat: Να σχηματίσετε την συντακτικά ισοδύναμη μορφή.
Μονάδες 3

7.     In litteris scribit se cum legionibus celeriter adfore: Να αντικαταστήσετε το ρήμα με το dicitur και να επιφέρετε τις αναγκαίες αλλαγές.
Μονάδες 3

8.     quo facilius divitias contemnere posset: Να γράψετε το είδος της δευτερεύουσας πρότασης και να δικαιολογήσετε την εισαγωγή της.
Μονάδες 2

9.     intercepta (epistula): Να σχηματίσετε τη συντακτικά ισοδύναμη μορφή.
Μονάδες 5

10.                         Να χαρακτηρίσετε συντακτικά τους υπογραμμισμένους τύπους.
Μονάδες 10