Τετάρτη, 22 Μαρτίου 2017

Ασκήσεις γραμματικής αρχαίων ελληνικών

Eπιμέλεια ασκήσεων: Σόνια Σιούτη

1.ἀφείλετο: Να κλίνετε την ευκτική του ίδιου χρόνου στην ενεργητική φωνή.
2.νικῶντας: Να κλίνετε την υποτακτική του ενεστώτα και την προστακτική του ενεστώτα στην ενεργητική και στη μέση φωνή.
3.συνέβη: Να γράψετε όλα τα πρόσωπα της προστακτικής του ίδιου χρόνου.
4.ἄγειν: Να συνθέσετε το ρήμα με την πρόθεση σύν και να κλίνετε τον αόριστο β΄ σε όλες τις εγκλίσεις στην άλλη φωνή.
5.κριθῆναι: Να κλίνετε την προστακτική στον ίδιο χρόνο και στην ίδια φωνή.
6.χρησάμενοι: Να κλίνετε την ευκτική του ίδιου χρόνου και την οριστική του παρατατικού.
7.ἐπειρῶντο: Να γράψετε το γ΄ ενικό πρόσωπο όλων των εγκλίσεων του ενεστώτα.
8.προειστήκει: Να κλίνετε την οριστική και την προστακτική του αορίστου β΄ στην ίδια φωνή και να γράψετε τους ονοματικούς τύπους όλων των χρόνων στις δύο φωνές.
9.ἀφιῶσι: Να κάνετε γραμματική αναγνώριση του τύπου και να κλίνετε την ευκτική του ίδιου χρόνου.
10.καταπλαγείς: Να κλίνετε την προστακτική του ίδιου χρόνου στην ίδια φωνή.

Οὕτως δὲ τῆς πόλεως ὑποφερομένης Θηραμένης ἀγανακτῶν ἐπὶ τοῖς γιγνομένοις τῆς μὲν ἀσελγείας αὐτοῖς παρῄνει παύσασθαι, μεταδοῦναι δὲ τῶν πραγμάτων τοῖς βελτίστοις. οἱ δὲ πρῶτον ἐναντιωθέντες, ἐπεὶ διεσπάρησαν οἱ λόγοι πρὸς τὸ πλῆθος καὶ πρὸς τὸν Θηραμένην οἰκείως εἶχον οἱ πολλοί, φοβηθέντες μὴ προστάτης γενόμενος τοῦ δήμου καταλύσῃ τὴν δυναστείαν καταλέγουσιν τῶν πολιτῶν τρισχιλίους ὡς μεταδώσοντες τῆς πολιτείας. Θηραμένης δὲ πάλιν ἐπιτιμᾷ καὶ τούτοις, πρῶτον μὲν ὅτι βουλόμενοι μεταδοῦναι τοῖς ἐπιεικέσι τρισχιλίοις μόνοις μεταδιδόασι, ὡς ἐν τούτῳ τῷ πλήθει τῆς ἀρετῆς ὡρισμένης, ἔπειθ’ ὅτι δύο τὰ ἐναντιώτατα ποιοῦσιν, βίαιόν τε τὴν ἀρχὴν καὶ τῶν ἀρχομένων ἥττω κατασκευάζοντες. οἱ δὲ τούτων μὲν ὠλιγώρησαν, τὸν δὲ κατάλογον τῶν τρισχιλίων πολὺν μὲν χρόνον ὑπερεβάλλοντο καὶ παρ’ αὑτοῖς ἐφύλαττον τοὺς ἐγνωσμένους, ὅτε δὲ καὶ δόξειεν αὐτοῖς ἐκφέρειν τοὺς μὲν ἐξήλειφον τῶν ἐγγεγραμμένων, τοὺς δ’ ἀντενέγραφον τῶν ἔξωθεν.
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ

Α. ὑποφερομένης: Να γράψετε τον ίδιο τύπο στον μέλλοντα της ενεργητικής φωνής.
Β. τοῖς γιγνομένοις: Να γράψετε τις πλάγιες πτώσεις του θηλυκού γένους.
Γ. τοῖς βελτίστοις: Να γράψετε τα παραθετικά του αντίστοιχου επιρρήματος (όλους τους τύπους που γνωρίζετε).
Δ. ἐναντιωθέντες: Να γράψετε τη δοτική πτώση του πληθυντικού αριθμού στα τρία γένη.
Ε. οἰκείως: Να γράψετε τους άλλους βαθμούς.
ΣΤ. τοῖς ἐπιεικέσι: Να κλίνετε το θηλυκό γένος στους δύο αριθμούς.
Ζ. τούτῳ τῷ πλήθει: Να κλίνετε τη συνεκφορά στον άλλο αριθμό.
Η. ἥττω: Να γράψετε τους άλλους βαθμούς.
Θ. πολύν: Να κλίνετε τον συγκριτικό βαθμό στο θηλυκό γένος.
ΙΑ. Να εντοπίσετε στο κείμενο όλα τα ουσιαστικά της Α΄ και της Β΄ κλίσης και να γράψετε την ίδια πτώση στον άλλο αριθμό.
ΙΒ. Να εντοπίσετε στο κείμενο όλες τις αντωνυμίες και να τις κλίνετε εκεί όπου βρίσκονται.

Κυριακή, 12 Μαρτίου 2017

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ: Μετατροπή πλαγίου λόγου σε ευθύ

Επιμέλεια: Σόνια Σιούτη


Να μετατρέψετε τον πλάγιο λόγο σε ευθύ:

α. Αἰτοῦμαι οὖν ὑμᾶς, ὦ ἄνδρες, εὔνοιαν πλείω παρασχέσθαι ἐμοὶ τῷ ἀπολογουμένῳ ἢ τοῖς κατηγόροις, εἰδότας ὅτι κἂν ἐξ ἴσου ἀκροᾶσθε, ἀνάγκη τὸν ἀπολογούμενον ἔλαττον ἔχειν. 

β. Σκοπῶ μὲν οὖν ἔγωγε, ὦ ἄνδρες, ὁπόθεν χρὴ ἄρξασθαι τῆς ἀπολογίας, ὁπότερον ἐκ τῶν τελευταίων λόγων, , ὡς παρανόμως με ἐνέδειξαν, ἢ περὶ τοῦ ψηφίσματος τοῦ Ἰσοτιμίδου, ὡς ἄκυρόν ἐστιν, ἢ περὶ τῶν νόμων καὶ τῶν ὅρκων τῶν γεγενημένων, εἴτε καὶ ἐξ ἀρχῆς ὑμᾶς διδάξω τὰ γεγενημένα.

γ. ὁρῶ ὑμᾶς καὶ ἐν τοῖς ἰδίοις καὶ ἐν τοῖς δημοσίοις περὶ πλείστου τοῦτο ποιουμένους.

δ. τάδε δὲ ὑμῶν δέομαι, μετ’ εὐνοίας μου τὴν ἀκρόασιν τῆς ἀπολογίας ποιήσασθαι, καὶ μήτ’ ἐμοὶ ἀντιδίκους καταστῆναι μήτε ὑπονοεῖν τὰ λεγόμενα μήτε ῥήματα θηρεύειν.

ε. οὐκ’ οἶδα τοὺς μηνύσαντας ὑμῖν περὶ αὐτῶν οὔτ’ εἰ ψευδῆ οὔτ’ εἰ ἀληθῆ ἐμήνυσαν.


στ. ἐγὼ δέ, ὦ ἄνδρες, δεήσομαι ὑμῶν δίκαια καὶ ὑμῖν τε ῥᾴδια χαρίζεσθαι καὶ ἐμοὶ ἄξια πολλοῦ τυχεῖν παρ’ ὑμῶν. 

Συντακτικό αρχαίων ελληνικών: Ασκήσεις στον πλάγιο λόγο

Επιμέλεια ασκήσεων: Σόνια Σιούτη

Να μετατρέψετε σε πλάγιο λόγο τις ακόλουθες προτάσεις/περιόδους σύμφωνα με την εξάρτηση που δίνεται κάθε φορά:

α. Ἵνα δὲ μὴ δοκῶ περὶ ταῦτα πολὺν χρόνον διατρίβειν, ἁπάντων τῶν τοιούτων ἀφέμενος ἐπὶ τὸν ἁπλούστατον ἤδη τρέψομαι τῶν λόγων. 

Οὗτος εἶπεν (απαρεμφατική σύνταξη)

β. τί γὰρ ἂν καὶ βουλόμενος Ἀνδοκίδης ἀγῶνα τοσοῦτον ὑπομείνειεν, ᾧ ἔξεστι μὲν ἀπελθόντι ἐντεῦθεν ἔχειν πάντα τὰ ἐπιτήδεια, ἔστι δὲ ἀποπλεύσαντι εἰς Κύπρον, ὅθεν περ ἥκει, γῆ πολλὴ καὶ ἀγαθὴ διδομένη καὶ δωρεὰν ὑπάρχουσα;

Τινὲς ἀποροῦσιν

Τινὲς ᾐπόρουν

γ. ἐπὶ δὲ τῶν ἄλλων πολλοῖς ἄν τις παραδείγμασι χρήσαιτο, καὶ μάλιστ’ ἐπὶ τῆς πόλεως τῆς Ἀθηναίων. 

Τινὲς εἶπον (με όλους τους δυνατούς τρόπους)

δ. Πόσοι μὲν γὰρ μὴ ἠθέλησαν ὑπομεῖναι καταγνόντες αὑτῶν ἀδικίαν;

Ὁ ῥήτωρ ἀπορεῖ
Ὁ ῥήτωρ ἀπορεῖ

ε. Ἀπείποιμεν δ’ ἂν ἀκούοντές τε καὶ λέγοντες, εἰ πάσας τὰς τοιαύτας πράξεις ἐξετάζοιμεν, ἐπεὶ καὶ τῶν περὶ Θήβας πραχθέντων εἰ μνησθείημεν, ἐπὶ μὲν τοῖς γεγενημένοις ἂν λυπηθεῖμεν, περὶ δὲ τῶν μελλόντων βελτίους ἐλπίδας ἂν λάβοιμεν.


Οὗτοι φασὶν

Πέμπτη, 2 Μαρτίου 2017

Ασκήσεις στην ανάλυση μετοχής και στη σύμπτυξη δευτερεύουσας πρότασης

Επιμέλεια ασκήσεων: Σόνια Σιούτη

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΤΟΧΗΣ
1.       Να αναγνωρίσετε τις μετοχές ως προς το είδος τους και στη συνέχεια να αναλύσετε καθεμιά στο αντίστοιχο είδος δευτερεύουσας πρότασης.
Οἱ δὲ Λακεδαιμόνιοι αἰσθόμενοι τό τε πρῶτον δι’ αὐτὰ ταῦτα ἀνεκάλεσαν αὐτόν, καὶ ἐπειδὴ τῇ Ἑρμιονίδι νηὶ τὸ δεύτερον ἐκπλεύσας οὐ κελευσάντων αὐτῶν τοιαῦτα ἐφαίνετο ποιῶν, καὶ ἐκ τοῦ Βυζαντίου βίᾳ ὑπ’ Ἀθηναίων ἐκπολιορκηθεὶς ἐς μὲν τὴν Σπάρτην οὐκ ἐπανεχώρει, ἐς δὲ Κολωνὰς τὰς Τρῳάδας ἱδρυθεὶς πράσσων τε ἐσηγγέλλετο αὐτοῖς ἐς τοὺς βαρβάρους καὶ οὐκ ἐπ’ ἀγαθῷ τὴν μονὴν ποιούμενος.
2.       Να αναλύσετε τις μετοχές σε δευτερεύουσες προτάσεις:
§  εἴ τί που ἐξεδεδιῄτητο τῶν καθεστώτων νομίμων
§  αὑτὸν ηὗρεν ἐγγεγραμμένον κτείνειν.
§  ἀκούσαντες δὲ ἀκριβῶς τότε μὲν ἀπῆλθον οἱ ἔφοροι.

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΣΤΗ ΣΥΜΠΤΥΞΗ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
Να συμπτύξετε τις δευτερεύουσες προτάσεις στο αντίστοιχο είδος μετοχής:
§  καὶ ἐπὶ τὸν τρίποδά ποτε τὸν ἐν Δελφοῖς, ὃν ἀνέθεσαν οἱ Ἕλληνες ἀπὸ τῶν Μήδων ἀκροθίνιον, ἠξίωσεν ἐπιγράψασθαι αὐτὸς ἰδίᾳ τὸ ἐλεγεῖον τόδε·

§  τοῦ μέντοι Παυσανίου ἀδίκημα καὶ τότ’ ἐδόκει εἶναι, καὶ ἐπεί γε δὴ ἐν τούτῳ καθειστήκει, πολλῷ μᾶλλον παρόμοιον πραχθῆναι ἐφαίνετο τῇ παρούσῃ διανοίᾳ.


§  καὶ παρασημηνάμενος σφραγῖδα, ἵνα, ἢν ψευσθῇ τῆς δόξης ἢ καὶ ἐκεῖνός τι μεταγράψαι αἰτήσῃ, μὴ ἐπιγνῷ, λύει τὰς ἐπιστολάς, ἐν αἷς ὑπονοήσας τι τοιοῦτον προσεπεστάλθαι καὶ αὑτὸν ηὗρεν ἐγγεγραμμένον κτείνειν. 

§  καὶ τἆλλ’ ἀποφαίνοντος καθ’ ἕκαστον, ὡς οὐδὲν πώποτε αὐτὸν ἐν ταῖς πρὸς βασιλέα διακονίαις παραβάλοιτο.


§  καὶ ἐς οἴκημα οὐ μέγα ὃ ἦν τοῦ ἱεροῦ ἐσελθών, ἵνα μὴ ὑπαίθριος ταλαιπωροίη, ἡσύχαζεν.

§  Πρὸν τὸν ἀδελφὸν δὲ οὕτως ἐνειμάμην (τὴν οὐσίαν) ὥστε ὁμολογεῖν ἐκεῖνον τῶν πατρῴων πλέον ἔχειν ἐμοῦ.

Ασκήσεις στον πλάγιο λόγο

Επιμέλεια ασκήσεων: Σόνια Σιούτη

1.     Να μεταφέρετε σε πλάγιο λόγο τις ακόλουθες προτάσεις/περιόδους με εξάρτηση αυτή που σας δίνεται κάθε φορά:
§  καὶ οὕτως ἦσαν, ὦ ἄνδρες, γενναῖοι οἱ τότε βασιλεύοντες ὥστε προῃροῦντο ἀποθνῄσκειν ὑπὲρ τῆς τῶν ἀρχομένων σωτηρίας μᾶλλον ἢ ζῶντες ἑτέραν μεταλλάξαι χώραν. 
Λέγει (απαρεμφατική σύνταξη)


§  Καίτοι, ὦ ἄνδρες, μόνοις ὑμῖν τῶν Ἑλλήνων οὐκ ἔστιν οὐδὲν τούτων περιιδεῖν. 
Εἶπον (με όλους τους δυνατούς τρόπους)


§  Τί ποιοῦσιν οἱ πρόγονοι ἡμῶν, ὦ ἄνδρες δικασταί;
Ὁ ῥήτωρ ἀπορεῖ
Ὁ ῥήτωρ ἐπηρώτα


§  ἆρά γ’ ὁμοίως ἐφίλουν τὴν πατρίδα Λεωκράτει οἱ τότε βασιλεύοντες, οἵ γε προῃροῦντο τοὺς πολεμίους ἐξαπατῶντες ἀποθνῄσκειν ὑπὲρ αὐτῆς καὶ τὴν ἰδίαν ψυχὴν ἀντὶ τῆς κοινῆς
σωτηρίας ἀντικαταλλάττεσθαι; 
Ὁ ῥήτωρ οὐκ οἶδεν

2.     Να μετατρέψετε τον πλάγιο λόγο σε ευθύ:

§  οἱ μὲν Ἀθηναῖοι κήρυκα πέμψαντες ἠξίουν δοῦναι τὸν βασιλέα θάψαι, λέγοντες αὐτοῖς ἅπασαν τὴν ἀλήθειαν·

§  …ἀνελόντος δὲ τοῦ θεοῦ αὐτοῖς ὅτι τὴν πόλιν αἱρήσουσιν ἂν μὴ τὸν βασιλέα τὸν Ἀθηναίων Κόδρον ἀποκτείνωσιν, ἐστράτευον ἐπὶ τὰς Ἀθήνας. 


§  Βούλομαι δὲ μικρὰ τῶν παλαιῶν ὑμῖν διελθεῖν, οἷς παραδείγμασι χρώμενοι καὶ περὶ τούτων καὶ περὶ τῶν ἄλλων βέλτιον βουλεύσεσθε.

§  τὸν θεὸν ἐπηρώτων εἰ λήψονται τὰς Ἀθήνας·


§  φασὶ γοῦν τὸν Κόδρον παραγγείλαντα τοῖς Ἀθηναίοις προσέχειν ὅταν τελευτήσῃ τὸν βίον, λαβόντα πτωχικὴν στολὴν ὅπως ἂν ἀπατήσῃ τοὺς πολεμίους.