Πέμπτη, 1 Δεκεμβρίου 2016

Κριτήριο αξιολόγησης στο αδίδακτο κείμενο

Επιμέλεια θεμάτων: Σόνια Σιούτη

ἐγὼ δ’, ὦ ἄνδρες δικασταί, χαλεπῶς ἐφ’ οἷς πέπονθα ἐνηνοχώς, οὐχ ἧττον τοῦτ’ ἀγανακτήσαιμ’ ἂν καὶ ὑβρίσθαι νομίσαιμι, εἰ οἷόν τ’ εἰπεῖν, εἰ ταῦτ’ ἀληθῆ δόξει Κόνων οὑτοσὶ λέγειν περὶ ἡμῶν, καὶ τοσαύτη τις ἄγνοια παρ’ ὑμῖν ἐστιν, ὥσθ’, ὁποῖος ἄν τις ἕκαστος εἶναι φῇ ἢ ὁ πλησίον αὐτὸν αἰτιάσηται, τοιοῦτος νομισθήσεται, τοῦ δὲ καθ’ ἡμέραν βίου καὶ τῶν ἐπιτηδευμάτων μηδ’ ὁτιοῦν ἔσται τοῖς μετρίοις ὄφελος. ἡμεῖς γὰρ οὔτε παροινοῦντες οὔθ’ ὑβρίζοντες ὑπ’ οὐδενὸς ἀνθρώπων ἑωράμεθα, οὐδ’ ἄγνωμον οὐδὲν ἡγούμεθα ποιεῖν, εἰ περὶ ὧν ἠδικήμεθ’ ἀξιοῦμεν κατὰ τοὺς νόμους δίκην λαβεῖν. ἰθυφάλλοις δὲ καὶ αὐτοληκύθοις συγχωροῦμεν εἶναι τοῖς υἱέσι τοῖς τούτου, καὶ ἔγωγ’ εὔχομαι τοῖς θεοῖς εἰς Κόνωνα καὶ τοὺς υἱεῖς τοὺς τούτου καὶ ταῦτα καὶ τὰ τοιαῦθ’ ἅπαντα τρέπεσθαι. οὗτοι γάρ εἰσιν οἱ τελοῦντες ἀλλήλους τῷ ἰθυφάλλῳ, καὶ τοιαῦτα ποιοῦντες ἃ πολλὴν αἰσχύνην ἔχει καὶ λέγειν, μή τί γε δὴ ποιεῖν ἀνθρώπους μετρίους. ἀλλὰ τί ταῦτ’ ἐμοί; θαυμάζω γὰρ ἔγωγε, εἴ τίς ἐστιν πρόφασις παρ’ ὑμῖν ἢ σκῆψις ηὑρημένη δι’ ἥν, ἂν ὑβρίζων τις ἐξελέγχηται καὶ τύπτων, δίκην οὐ δώσει. οἱ μὲν γὰρ νόμοι πολὺ τἀναντία καὶ τὰς ἀναγκαίας προφάσεις, ὅπως μὴ μείζους γίγνωνται, προείδοντο, οἷον (ἀνάγκη γάρ μοι ταῦτα καὶ ζητεῖν καὶ πυνθάνεσθαι διὰ τοῦτον γέγονεν) εἰσὶ κακηγορίας δίκαι· 

ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ, ΚΑΤΑ ΚΟΝΩΝΟΣ ΑΙΚΕΙΑΣ, 15-17

 1. Να μεταφράσετε το παραπάνω κείμενο στα νέα ελληνικά. (μονάδες 20)
 2. χαλεπῶς, ἀληθῆ, ἄγνωμον : Να γράψετε τον συγκριτικό βαθμό εκεί όπου βρίσκονται οι τύποι. (μονάδες 3)
 3. τοὺς υἱεῖς: Να κλίνετε τον τύπο στους δύο αριθμούς. (μονάδες 2)
 4. δώσει: Να γράψετε το απαρέμφατο και τη μετοχή του αορίστου β΄ στις δύο φωνές (μονάδες 3)
 5. προείδοντο: Να γράψετε το γ΄ ενικό πρόσωπο της υποτακτικής και το β΄ ενικό πρόσωπο της προστακτικής στον ίδιο χρόνο στην άλλη φωνή. (μονάδες 2)
 6. θαυμάζω γὰρ ἔγωγε, εἴ τίς ἐστιν πρόφασις παρ’ ὑμῖν ἢ σκῆψις ηὑρημένη δι’ ἥν, ἂν ὑβρίζων τις ἐξελέγχηται καὶ τύπτων, δίκην οὐ δώσει: Να γράψετε τη δευτερεύουσα πρόταση που εισάγεται με το εἴ και να την χαρακτηρίσετε συντακτικά (είδος, εισαγωγή, εκφορά, συντακτικός ρόλος). (μονάδες 4)
 7. καὶ ἔγωγ’ εὔχομαι τοῖς θεοῖς εἰς Κόνωνα καὶ τοὺς υἱεῖς τοὺς τούτου καὶ ταῦτα καὶ τὰ τοιαῦθ’ ἅπαντα τρέπεσθαι: Να μετατρέψετε τον πλάγιο λόγο σε ευθύ. (μονάδες 6)

Τετάρτη, 30 Νοεμβρίου 2016

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ

Επιμέλεια ασκήσεων: Σόνια Σιούτη

Πρῶτον μὲν οὖν, ὡς παρανομώτατα καὶ βιαιότατα εἰς τόνδε τὸν ἀγῶνα καθέστηκα, τοῦτο ὑμᾶς διδάξω, οὐ τῷ φεύγειν ἂν τὸ πλῆθος τὸ ὑμέτερον, ἐπεὶ κἂν ἀνωμότοις ὑμῖν καὶ μὴ κατὰ νόμον μηδένα ἐπιτρέψαιμι περὶ τοῦ σώματος τοῦ ἐμοῦ διαψηφίσασθαι, ἕνεκά γε τοῦ πιστεύειν ἐμοί τε μηδὲν ἐξημαρτῆσθαι εἰς τόδε τὸ πρᾶγμα καὶ ὑμᾶς γνώσεσθαι τὰ δίκαια, ἀλλ’ ἵνα ᾖ τεκμήρια ὑμῖν καὶ τῶν ἄλλων πραγμάτων [καὶ] τῶν εἰς ἐμὲ ἡ τούτων βιαιότης καὶ παρανομία.

 1. παρανομώτατα : Να γράψετε τους άλλους βαθμούς.
 2. τὸν ἀγῶνα: Να κλίνετε τον τύπο στον ενικό αριθμό.
 3. τὸ πλῆθος: Να γράψετε τις πλάγιες πτώσεις του πληθυντικού αριθμού.
 4. τὸ ὑμέτερον: Να γράψετε τον ίδιο τύπο στο γ΄ πρόσωπο.
 5. μηδένα : Να κλίνετε το θηλυκό γένος και τον πληθυντικό αριθμό στο ίδιο γένος.
 6. ἐμοῦ: Να γράψετε τον ίδιο τύπο για πολλούς κτήτορες.
 7. τοῦ σώματος: Να κλίνετε τον τύπο στον ενικό και στον πληθυντικό.
 8. βιαιότης : Να γράψετε τη δοτική πτώση στον ίδιο αριθμό.
 9. καθέστηκα: Να κλίνετε την προστακτική του ίδιου χρόνου στην ίδια φωνή.
 10. ἐπιτρέψαιμι: Να γράψετε το γ΄ πληθυντικό πρόσωπο σε όλες τις εγκλίσεις στον ίδιο χρόνο.
 11. διαψηφίσασθαι: Να κλίνετε την οριστική και την ευκτική του μέλλοντα στην ενεργητική φωνή.
 12. ἐξημαρτῆσθαι: Να γράψετε το β΄ ενικό πρόσωπο του αορίστου β΄, σε όλες τις εγκλίσεις της ενεργητικής φωνής.Παρασκευή, 25 Νοεμβρίου 2016

Πανελλαδικές εξετάσεις 2017: Κριτήριο αξιολόγησης στα αρχαία ελληνικά

Επιμέλεια θεμάτων: Σόνια Σιούτη

Α. ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

Ἔνθα δὴ πᾶς παντὶ θυμοῦται καὶ νουθετεῖ, δῆλον ὅτι ὡς ἐξ ἐπιμελείας καὶ μαθήσεως κτητῆς οὔσης. Εἰ γὰρ ἐθέλεις ἐννοῆσαι τὸ κολάζειν, ὦ Σώκρατες, τοὺς ἀδικοῦντας τί ποτε δύναται, αὐτό σε διδάξει ὅτι οἵ γε ἄνθρωποι ἡγοῦνται παρασκευαστὸν εἶναι ἀρετήν. Οὐδεὶς γὰρ κολάζει τοὺς ἀδικοῦντας πρὸς τούτῳ τὸν νοῦν ἔχων καὶ τούτου ἕνεκα, ὅτι ἠδίκησεν, ὅστις μὴ ὥσπερ θηρίον ἀλογίστως τιμωρεῖται· ὁ δὲ μετὰ λόγου ἐπιχειρῶν κολάζειν οὐ τοῦ παρεληλυθότος ἕνεκα ἀδικήματος τιμωρεῖται—οὐ γὰρ ἂν τό γε πραχθὲν ἀγένητον θείη—ἀλλὰ τοῦ μέλλοντος χάριν, ἵνα μὴ αὖθις ἀδικήσῃ μήτε αὐτὸς οὗτος μήτε ἄλλος ὁ τοῦτον ἰδὼν κολασθέντα. Καὶ τοιαύτην διάνοιαν ἔχων διανοεῖται παιδευτὴν εἶναι ἀρετήν· ἀποτροπῆς γοῦν ἕνεκα κολάζει. Ταύτην οὖν τὴν δόξαν πάντες ἔχουσιν ὅσοιπερ τιμωροῦνται καὶ ἰδίᾳ καὶ δημοσίᾳ. Τιμωροῦνται δὲ καὶ κολάζονται οἵ τε ἄλλοι ἄνθρωποι οὓς ἂν οἴωνται ἀδικεῖν, καὶ οὐχ ἥκιστα Ἀθηναῖοι οἱ σοὶ πολῖται· ὥστε κατὰ τοῦτον τὸν λόγον καὶ Ἀθηναῖοί εἰσι τῶν ἡγουμένων παρασκευαστὸν εἶναι καὶ διδακτὸν ἀρετήν. Ὡς μὲν οὖν εἰκότως ἀποδέχονται οἱ σοὶ πολῖται καὶ χαλκέως καὶ σκυτοτόμου συμβουλεύοντος τὰ πολιτικά, καὶ ὅτι διδακτὸν καὶ παρασκευαστὸν ἡγοῦνται ἀρετήν, ἀποδέδεικταί σοι, ὦ Σώκρατες, ἱκανῶς, ὥς γέ μοι φαίνεται.
Πλάτωνος Πρωταγόρας, (324A-C)

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
1.      Ταύτην οὖν τὴν δόξαν…ὥς γέ μοι φαίνεται: Να μεταφράσετε το απόσπασμα στα νέα ελληνικά.
Μονάδες 10
2.      Σε ποιες κατηγορίες διακρίνει τις ποινές ο Πρωταγόρας και ποια είναι τα χαρακτηριστικά τους; Να τεκμηριώσετε την απάντησή σας με συγκεκριμένα χωρία του κειμένου.
Μονάδες 10
3.      Να αξιολογήσετε το επιχείρημα του Πρωταγόρα ως προς την πειστικότητά του.
Μονάδες 10
4.      Αμέσως μόλις αρχίσει να καταλαβαίνει ένα παιδί τι του λένε, και η παραμάνα του και η μητέρα του και ο παιδαγωγός του και ο ίδιος ο πατέρας του αγωνίζονται γι' αυτό το πράγμα, για το πώς δηλαδή θα βελτιωθεί το αγόρι, διδάσκοντάς το για κάθε του πράξη και για κάθε του λόγο και εξηγώντας του ότι αυτό είναι δίκαιο και το άλλο άδικο, και ότι αυτό είναι καλό και το άλλο αισχρό, και αυτό όσιο και εκείνο ανόσιο, και ότι αυτά πρέπει να τα κάνεις και αυτά να μην τα κάνεις. Κι όταν ακούει με τη θέλησή του, πάει καλά. Εάν όμως δεν υπακούει, τότε, με τις απειλές και τα χτυπήματα το "ισιώνουν", σαν δέντρο που λυγίζει και γέρνει. […] Και όταν πια φύγουν αυτοί [δηλ. οι νέοι άνδρες] από τους δασκάλους, η πόλη, με τη σειρά της, τους αναγκάζει να μάθουν τους νόμους και να ζουν σύμφωνα με αυτούς, ώστε να μην ενεργούν από μόνοι τους και όπως νομίζουν οι ίδιοι [...]. Έτσι, και η πόλη, υπογραμμίζοντας τους νόμους, αυτά τα επινοήματα των καλών, παλαιῶν νομοθετῶν, αναγκάζει και όσους ασκούν ένα αξίωμα και όσους άρχονται να συμμορφώνονται με αυτούς. Εκείνος δε ο οποίος τους παραβαίνει, υφίσταται κυρώσεις και οι κυρώσεις αυτές ονομάζονται, και σε σας εδώ [δηλ. στην Αθήνα] και σε πολλά άλλα μέρη, εὐθύνες, λες και η δικαιοσύνη ξαναβάζει [τον παραβάτη] στην ευθεία.
Πλάτωνος Πρωταγόρας, (324D-326E)
           
Σύμφωνα με όσα παραθέτει ο Πρωταγόρας στο παραπάνω απόσπασμα να παρουσιάσετε τις ποινές που προτείνει σε κάθε περίπτωση και να τις σχολιάσετε.
Μονάδες 10

5.      Πώς αντιμετωπίζει ο Σωκράτης τη σοφιστική μέθοδο της διάλεξης;
Μονάδες 10

6.      νουθετεῖ, δύναται, ἔχων, παιδευτήν, φαίνεται: Για καθέναν από τους παραπάνω τύπους του κειμένου να γράψετε δύο ομόρριζα ουσιαστικά, απλά ή σύνθετα, της νέας ελληνικής γλώσσας.
Μονάδες 10

 Β. ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

Ἀλκιβιάδης δὲ βουλόμενος μετὰ τῶν στρατιωτῶν ἀποπλεῖν οἴκαδε, ἀνήχθη εὐθὺς ἐπὶ Σάμου· ἐκεῖθεν δὲ λαβὼν τῶν νεῶν εἴκοσιν ἔπλευσε τῆς Καρίας εἰς τὸν Κεραμικὸν κόλπον. ἐκεῖθεν δὲ συλλέξας ἑκατὸν τάλαντα ἧκεν εἰς τὴν Σάμον. Θρασύβουλος δὲ σὺν τριάκοντα ναυσὶν ἐπὶ Θρᾴκης ᾤχετο, ἐκεῖ δὲ τά τε ἄλλα χωρία τὰ πρὸς Λακεδαιμονίους μεθεστηκότα κατεστρέψατο καὶ Θάσον, ἔχουσαν κακῶς ὑπό τε τῶν πολέμων καὶ στάσεων καὶ λιμοῦ. Θράσυλλος δὲ σὺν τῇ ἄλλῃ στρατιᾷ εἰς Ἀθήνας κατέπλευσε· πρὶν δὲ ἥκειν αὐτὸν οἱ Ἀθηναῖοι στρατηγοὺς εἵλοντο Ἀλκιβιάδην μὲν φεύγοντα καὶ Θρασύβουλον ἀπόντα, Κόνωνα δὲ τρίτον ἐκ τῶν οἴκοθεν. Ἀλκιβιάδης δὲ ἐκ τῆς Σάμου ἔχων τὰ χρήματα κατέπλευσεν εἰς Πάρον ναυσὶν εἴκοσιν, ἐκεῖθεν δ’ ἀνήχθη εὐθὺ Γυθείου ἐπὶ κατασκοπὴν τῶν τριήρων, ἃς ἐπυνθάνετο Λακεδαιμονίους αὐτόθι παρασκευάζειν τριάκοντα, καὶ τοῦ οἴκαδε κατάπλου ὅπως ἡ πόλις πρὸς αὐτὸν ἔχοι.
Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 1. 4. 8-11

Λεξιλόγιο
*      ἀνάγομαι: βγαίνω στο ανοιχτό πέλαγος
*      οἴκαδε: προς την πατρίδα
*      ἡ ναῦς: το πλοίο
*      οἴχομαι: φθάνω
*      μεθίσταμαι: αλλάζω πολίτευμα/καθεστώς
*      εἵλοντο<αἱρέομαι, -οῦμαι: εκλέγω
*      οἴκοθεν: από την πατρίδα
*      αὐτόθι: σε αυτό το σημείο, εκεί
*      παρασκευάζω: προετοιμάζω

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1.      Να μεταφράσετε το παραπάνω κείμενο στα νέα ελληνικά.
Μονάδες 20
2.      Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται:
*      τῶν στρατιωτῶν: την κλητική πτώση του ενικού αριθμού και τη δοτική πτώση του πληθυντικού αριθμού
*      Σάμου: την κλητική πτώση
*      χωρία: τη δοτική πτώση του πληθυντικού αριθμού
*      στάσεων: την ονομαστική και την κλητική πτώση του ενικού αριθμού και τη δοτική πτώση του πληθυντικού αριθμού
*      τὰ χρήματα: την αιτιατική πτώση του ενικού αριθμού και τη δοτική πτώση του πληθυντικού αριθμού
*      ἀνήχθη: το α΄ ενικό πρόσωπο της υποτακτικής και το β΄ ενικό πρόσωπο της προστακτικής στον ίδιο χρόνο και στην ίδια έγκλιση
*      συλλέξας: τον ίδιο τύπο στη μέση φωνή
*      κατεστρέψατο: το β΄ ενικό πρόσωπο της ευκτικής του ίδιου χρόνου στην ενεργητική φωνή.
*      ἔχων: το β΄ πληθυντικό πρόσωπο της προστακτικής στον ίδιο χρόνο και στην ίδια φωνή
*      παρασκευάζειν: το γ΄ πληθυντικό πρόσωπο της οριστικής του παρατατικού στη μέση φωνή.
Μονάδες 10

3.      α. τὸν Κεραμικόν, τῶν νεῶν, Θάσον, τὰ χρήματα, τρίτον, τῶν τριήρων: Να χαρακτηρίσετε συντακτικά τους παραπάνω τύπους του κειμένου.
Μονάδες 6
4.      β. Να χαρακτηρίσετε συντακτικά (είδος, εισαγωγή, εκφορά, συντακτικός ρόλος) τις ακόλουθες δευτερεύουσες προτάσεις:
*      πρὶν δὲ ἥκειν αὐτόν
*      ὅπως ἡ πόλις πρὸς αὐτὸν ἔχοι

Μονάδες 4

Παρασκευή, 11 Νοεμβρίου 2016

Προτεινόμενο κριτήριο αξιολόγησης στο αδίδακτο κείμενο αρχαίων ελληνικών

Επιμέλεια: Σόνια Σιούτη
Καίτοι ὑμεῖς τίνα τρόπον νενομίκατε περὶ τούτων, καὶ πῶς ἔχετε ταῖς διανοίαις, θεωρήσατε. ἄξιον γὰρ ὅμως καίπερ πρὸς εἰδότας διελθεῖν· ἐγκώμιον γὰρ νὴ τὴν Ἀθηνᾶν εἰσι τῆς πόλεως οἱ παλαιοὶ νόμοι καὶ τὰ ἔθη τῶν ἐξ ἀρχῆς ταῦτα κατασκευασάντων, οἷς ἂν προσέχητε, τὰ δίκαια ποιήσετε καὶ πᾶσιν ἀνθρώποις σεμνοὶ καὶ ἄξιοι τῆς πόλεως δόξετ’ εἶναι. ὑμῖν γὰρ ἔστιν ὅρκος, ὃν ὀμνύουσι πάντες οἱ πολῖται, ἐπειδὰν εἰς τὸ ληξιαρχικὸν γραμματεῖον ἐγγραφῶσι καὶ ἔφηβοι γένωνται, μήτε τὰ ἱερὰ ὅπλα καταισχυνεῖν μήτε τὴν τάξιν λείψειν, ἀμυνεῖν δὲ τῇ πατρίδι καὶ ἀμείνω παραδώσειν. ὃν εἰ μὲν ὀμώμοκε Λεωκράτης, φανερῶς ἐπιώρκηκε, καὶ οὐ μόνον ὑμᾶς ἠδίκηκεν, ἀλλὰ καὶ εἰς τὸ θεῖον ἠσέβηκεν· εἰ δὲ μὴ ὀμώμοκεν εὐθὺς δῆλός ἐστι παρασκευασάμενος <ὡς> οὐδὲν ποιήσων τῶν δεόντων, ἀνθ’ ὧν δικαίως ἂν αὐτὸν καὶ ὑπὲρ ὑμῶν καὶ ὑπὲρ τῶν θεῶν τιμωρήσαισθε. βούλομαι δ’ ὑμᾶς ἀκοῦσαι τοῦ ὅρκου.  λέγε, γραμματεῦ.

ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ, ΚΑΤΑ ΛΕΩΚΡΑΤΟΥΣ, 75-77

1. Να μεταφράσετε το παραπάνω κείμενο στα νέα ελληνικά.
Μονάδες 20

2. ὑμεῖς, ταῖς διανοίαις, τὴν Ἀθηνᾶν, τὰ ἔθη, τῇ πατρίδι, τὴν τάξιν, ἀμείνω, τῶν δεόντων, τοῦ ὅρκου, γραμματεῦ: Να γράψετε τις άλλες πτώσεις στον ίδιο αριθμό.
Μονάδες 5

3. ἐγγραφῶσι, ἐπιώρκηκε, τιμωρήσαισθε, ἀκοῦσαι: Να αντικαταστήσετε τους τύπους χρονικά.
Μονάδες 5

4. ὑμῖν γὰρ ἔστιν ὅρκος, ὃν ὀμνύουσι πάντες οἱ πολῖται, ἐπειδὰν εἰς τὸ ληξιαρχικὸν γραμματεῖον ἐγγραφῶσι καὶ ἔφηβοι γένωνται, μήτε τὰ ἱερὰ ὅπλα καταισχυνεῖν μήτε τὴν τάξιν λείψειν, ἀμυνεῖν δὲ τῇ πατρίδι καὶ ἀμείνω παραδώσειν: Να επισημάνετε τον εξαρτημένο υποθετικό λόγο που λανθάνει και να τον αναγνωρίσετε.
Μονάδες 10


Πέμπτη, 20 Οκτωβρίου 2016

Κριτήριο αξιολόγησης στο Αδίδακτο Κείμενο αρχαίων ελληνικών

Επιμέλεια θεμάτων: Σόνια Σιούτη

Α. Κείμενο
ΣΩ. Ὁρᾷς, ὦ Ἱππία, ὅτι ἐγὼ ἀληθῆ λέγω, λέγων ὡς λιπαρής εἰμι πρὸς τὰς ἐρωτήσεις τῶν σοφῶν; καὶ κινδυνεύω ἓν μόνον ἔχειν τοῦτο ἀγαθόν, τἆλλα ἔχων πάνυ φαῦλα· τῶν μὲν γὰρ πραγμάτων ᾗ ἔχει ἔσφαλμαι, καὶ οὐκ οἶδ’ ὅπῃ ἐστί. τεκμήριον δέ μοι τούτου ἱκανόν, ὅτι ἐπειδὰν συγγένωμαί τῳ ὑμῶν τῶν εὐδοκιμούντων ἐπὶ σοφίᾳ καὶ οἷς οἱ Ἕλληνες πάντες μάρτυρές εἰσι τῆς σοφίας, φαίνομαι οὐδὲν εἰδώς· οὐδὲν γάρ μοι δοκεῖ τῶν αὐτῶν καὶ ὑμῖν, ὡς ἔπος εἰπεῖν. καίτοι τί μεῖζον ἀμαθίας τεκμήριον ἢ ἐπειδάν τις σοφοῖς ἀνδράσι διαφέρηται; ἓν δὲ τοῦτο θαυμάσιον ἔχω ἀγαθόν, ὅ με σῴζει· οὐ γὰρ αἰσχύνομαι μανθάνων, ἀλλὰ πυνθάνομαι καὶ ἐρωτῶ καὶ χάριν πολλὴν ἔχω τῷ ἀποκρινομένῳ, καὶ οὐδένα πώποτε ἀπεστέρησα χάριτος. οὐ γὰρ πώποτε ἔξαρνος ἐγενόμην μαθών τι, ἐμαυτοῦ ποιούμενος τὸ μάθημα εἶναι ὡς εὕρημα· ἀλλ’ ἐγκωμιάζω τὸν διδάξαντά με ὡς σοφὸν ὄντα, ἀποφαίνων ἃ ἔμαθον παρ’ αὐτοῦ. καὶ δὴ καὶ νῦν ἃ σὺ λέγεις οὐχ ὁμολογῶ σοι, ἀλλὰ διαφέρομαι πάνυ σφόδρα· καὶ τοῦτ’ εὖ οἶδα ὅτι δι’ ἐμὲ γίγνεται, ὅτι τοιοῦτός εἰμι οἷόσπερ εἰμί, ἵνα μηδὲν ἐμαυτὸν μεῖζον εἴπω. ἐμοὶ γὰρ φαίνεται, ὦ Ἱππία, πᾶν τοὐναντίον ἢ ὃ σὺ λέγεις· οἱ βλάπτοντες τοὺς ἀνθρώπους καὶ ἀδικοῦντες καὶ ψευδόμενοι καὶ ἐξαπατῶντες καὶ ἁμαρτάνοντες ἑκόντες ἀλλὰ μὴ ἄκοντες, βελτίους εἶναι ἢ οἱ ἄκοντες. ἐνίοτε μέντοι καὶ τοὐναντίον δοκεῖ μοι τούτων καὶ πλανῶμαι περὶ ταῦτα, δῆλον ὅτι διὰ τὸ μὴ εἰδέναι· νυνὶ δὲ ἐν τῷ παρόντι μοι ὥσπερ κατηβολὴ περιελήλυθεν, καὶ δοκοῦσί μοι οἱ ἑκόντες ἐξαμαρτάνοντες περί τι βελτίους εἶναι τῶν ἀκόντων. 
ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΙΠΠΙΑΣ ΕΛΑΣΣΩΝ

Β. Παρατηρήσεις
1.      Να μεταφράσετε το απόσπασμα «Ὁρᾷς, ὦ Ἱππία… ἃ ἔμαθον παρ’ αὐτοῦ» στα νέα ελληνικά.
Μονάδες 20
2.      ἔχειν, εἰδώς, μανθάνων, περιελήλυθεν: Να γράψετε τους άλλους χρόνους εκεί όπου βρίσκεται ο κάθε τύπος.
Μονάδες 7
3.      ἔξαρνος: Να κλίνετε τα τρία γένη στον ενικό και στον πληθυντικό αριθμό.
Μονάδες 3
4.      καίτοι τί μεῖζον ἀμαθίας τεκμήριον ἢ ἐπειδάν τις σοφοῖς ἀνδράσι διαφέρηται; : Να αναγνωρίσετε τον λανθάνοντα υποθετικό λόγο. Στη συνέχεια να συμπτύξετε τη δευτερεύουσα πρόταση σε μετοχή.
Μονάδες 5
5.      Να μετατρέψετε τον πλάγιο λόγο σε ευθύ.
·        καὶ οὐκ οἶδ’ ὅπῃ ἐστί.
Μονάδες 2,5
6.      Να μετατρέψετε τον ευθύ λόγο σε πλάγιο με εξάρτηση αυτή που σας δίνεται.
·        Ὁρᾷς, ὦ Ἱππία, ὅτι ἐγὼ ἀληθῆ λέγω, λέγων ὡς λιπαρής εἰμι πρὸς τὰς ἐρωτήσεις τῶν σοφῶν; (Σωκράτης ἠπόρει)
·        καὶ δὴ καὶ νῦν ἃ σὺ λέγεις οὐχ ὁμολογῶ σοι, ἀλλὰ διαφέρομαι πάνυ σφόδρα. (Σωκράτης λέγει / απαρεμφατική σύνταξη)

Μονάδες 2,5